Info vid försening av inbetalning

Styrelsen vill uppmärksamma alla medlemmar och hyresgäster om att det vid en försenad betalning av hyresavi/avgift kan tillföras en påminnelseavgfit om 60 kr och eventuell dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Det är därför viktigt att betala sina fakturor i tid. 

Med vänlig hälsning 
Styrelsen