Extrastämma 8 nov

Härmed kallas medlemmarna till EXTRASTÄMMA i bostadsrättsföreningen Täckdiket 3 i Mölndal för att rösta igenom de nya stadgarna en andra gång.
Tisdagen den 8 november kl.18.00 i Fässbergs Mariagård.
Adress: Prästgårdsgatan 26, 431 44 Mölndal

1.    Öppnande
2.    Godkännande av dagordning
3.    Val av stämmoordförande
4.    Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
5.    Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6.    Fråga om stämman blivit stadgeenlig ordning utlyst
7.    Fastställande av röstlängd
8.    Omröstning nya stadgar
9.    Avslutande